Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Poprzednie wersje Regulaminu

REGULAMIN ZAKUPÓW Sklepu internetowego www.tylkomuzyka.pl, prowadzonego przez firmę Tylkomuzyka.pl, Wojciech Bażela, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 16563/I/95-P, nr NIP 679-102-52-63, nr Regon 350892220, z siedzibą w Krakowie przy ul. Dajwór 14.

1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie tylkomuzyka.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje, zawarte w regulaminie.
2. Umowa z klientem jest zawierana w momencie, kiedy tylkomuzyka.pl wysyła e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia, ilości i ceny wszystkich zamówionych produktów obejmujące wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki, oraz koszty przesyłki zamówienia którymi obciążany jest Klient, warunki płatności oraz adres na który zostanie wysłane zamówienie. Wzór umowy znajduje się poniżej niniejszego regulaminu.
3.1. Klient może zmienić zamówienie lub umowa może zostać przez niego zerwana za pośrednictwem e-maila do momentu wysłania zamówienia. 
3.2. Klient nie może anulować zamówienia które zostało już wysłane.
3.3. Klient może w kazdej chwili sprawdzić, czy zamówienie zostało już wysłane na stronie tylkomuzyka.pl, w zakładce Twoje konto.
4. Zamówienie może zostać złożone za pośrednictwem procedury zakupów dostępnej na stronie www.tylkomuzyka.pl., lub drogą mailową. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez sklep.
5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta zamówienie 
b) w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest o tym informowany i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z całego zamówienia). 
7.1. Zamówienia są realizowane w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji.
7.2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Wysokość kosztów przesyłki jest podana w zakładce Wysyłka.
7.3. Koszty przesyłki pokrywa klient.
7.4. Przesyłki dostarcza Poczta Polska.
8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Aby otrzymać fakturę VAT klient składając zamówienie musi podać NIP, nazwę i adres firmy. 
9.1. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
9.2. Ceny wszystkich produktów i koszty wysyłki obowiązujące w chwili złożenia zamówienia mają charakter wiążący. 
9.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu , przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przy odbiorze: należność pobiera listonosz dostarczając przesyłkę 
- kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili składania zamówienia
11.1. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko kartą płatniczą.
11.2. Paczka przesłana z Polski za granicę może podlegać opłatom importowym i podatkom, nakładanym przez kraj odbiorcy. Wszystkie dodatkowe formalności związane z odebraniem przesyłki z urzędu celnego leżą w gestii kupującego. Nie mamy żadnej kontroli nad wysokością dodatkowych opłat i nie możemy ich przewidzieć - zależą od ustawodawstwa kraju odbiorcy.
12. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. 
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Płyty CD, płyty DVD, kasety MC muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. 
Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zwrotu przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. 
14. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
15. Reklamacje.
15.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, powinien odesłać go przesyłką poleconą na adres :
Tylkomuzyka.pl, ul.Dajwór 14, 31-107 Kraków. 
Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz krótki opis jaka jest przyczyna reklamacji.
15.2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
15.3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
15.4. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji.
16.1. Zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997 roku, sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów. Zgodnie z tą ustawą klienci mają prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub żądania usunięcia z bazy danych sklepu.
16.2. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie przez sklep jego danych osobowych, wpisuje swoje oświadczenie w komentarzu do zamówienia.

UMOWA SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ
1. Umowa sprzedaży na odległość zawierana jest pomiędzy Klientem a firmą Tylkomuzyka.pl, Wojciech Bażela, z siedzibą przy ul. Dajwór 14 w Krakowie, reprezentowaną przez Wojciecha Bażelę - zwaną dalej Sklepem.
2. Na podstawie zamówienia Klienta dokonanego za pomocą procedury zakupowej dostępnej na stronie www.tylkomuzyka.pl, lub drogą mailową, Sklep sprzedaje a Klient nabywa produkty wyszczególnione w zamówieniu . 
3. Umowa jest zawierana w momencie, kiedy Sklep wysyła Klientowi e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia, oraz ilości i ceny wszystkich zamówionych produktów obejmujące wszystkie ich składniki , a w szczególności cła i podatki oraz koszty przesyłki zamówienia którymi obciążany jest Klient, warunki płatności oraz adres na który zostanie wysłane zamówienie . 
4. Umowa jest zawierana w języku polskim. 
5. Ceny jednostkowe zamówionych produktów oraz koszty przesyłki obowiązujące w chwili złożenia zamówienia są wiążące dla obu stron umowy.
6. Przedmiot umowy zostaje wydany Klientowi w oryginalnym opakowaniu producenta.
7. Szczegółowy tryb zawierania umowy na odległość jest opisany w Regulaminie zakupów dostępnym na stronie www.tylkomuzyka.pl .
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 


 

 

 

Regulamin sklepu internetowego Tylkomuzyka.pl

 

działającego pod adresem: www.tylkomuzyka.pl

 

prowadzonego przez:

 

Tylkomuzyka.pl, Wojciech Bażela

 

ul. Dajwór 14, 31-052 Kraków

 

prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Krakowa pod numerem 16563/I/95/P, NIP 6791025263, REGON 350892220 ,
adres poczty elektronicznej:
to@tylkomuzyka.pl

 

numer telefonu: (+48) 722390728

 

1. DEFINICJE

 

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

5. DOSTAWA

 

6. PŁATNOŚĆ

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1. DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 

1.2. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

 

1.3. TOWAR – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

1.4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

1.5. REJESTRACJA – czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 

1.6. SPRZEDAWCA – Wojciech Bażela, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tylkomuzyka.pl, Wojciech Bażela, ul. Dajwór 14, 31-052 Kraków, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Krakowa pod numerem 16563/I/95/P, NIP 6791025263, REGON 350892220 , adres poczty

 

elektronicznej: to@tylkomuzyka.pl , numer telefonu: (+48) 722390728 .

 

1.7. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

 

1.8. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

1.9. USŁUGODAWCA – Wojciech Bażela, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Tylkomuzyka.pl, Wojciech Bażela, ul. Dajwór 14, 31-052 Kraków, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Krakowa pod numerem 16563/I/95/P, NIP 6791025263, REGON 350892220 , adres poczty

 

elektronicznej: to@tylkomuzyka.pl , numer telefonu: (+48) 722390728 .

 

1.10. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

 

 

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie oraz udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie.

 

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług w/w usług jest bezpłatne.

 

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w

 

Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji przez Klienta.

 

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym

 

następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

 

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego

 

formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w

 

momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

 

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

 

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas

 

nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu

 

wypowiedzenia.

 

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

 

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

 

 

4. CENY TOWARÓW / SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

4.1. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce Koszty dostawy pod adresem:http://www.tylkomuzyka.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8 .

 

4.2. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

 

4.3. W celu złożenia Zamówienia / zawarcia Umowy sprzedaży Towaru należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Towaru i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

 

4.4. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZAMAWIAM”.

 

4.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie
(1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji

 

w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres e-mail.

 

 

 

5. DOSTAWA

 

5.1. Wysyłka zamówienia nastąpi w ciągu 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia ( w przypadku przesyłek płatnych przy odbiorze) lub od dnia opłacenia zamówienia.

 

5.2. Sprzedawca dostarczy Towary zgodnie z wyborem Klienta na adres podany w formularzu interaktywnym w trakcie składania Zamówienia, za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

 

5.3. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce Koszty dostawy pod adresem: http://www.tylkomuzyka.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8 .

 

5.4. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

 

 

6. PŁATNOŚĆ

 

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 

6.1.1. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

 

6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

 

6.1.3. Kartą kredytową i e-przelewem (płatności elektroniczne) – transakcje obsługiwane są przez Centrum Rozliczeniowe DotPay.pl .
6.1.4. Za pośrednictwem serwisu PayPal.

 

 

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

 

7.1. Kupujący posiadający status konsumenta ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy dotyczącej zakupionego Towaru w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.). Odstąpienie od umowy wymaga oświadczenia Kupującego złożonego na piśmie, wysłanego w formie elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Sprzedawcy : to@tylkomuzyka.pl.

 

7.2. Prawo odstąpienia od umowy dotyczącej zakupionego Towaru, o którym mowa w ust. 3 powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w ramach i na potrzeby tej działalności.

 

7.3. Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar posiada nienaruszone fabryczne opakowanie i znajduje się w stanie nie przedstawiającym żadnych śladów zużycia i korzystania z towaru.

 

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrotów zakupionych towarów należy dokonywać na adres: Tylkomuzyka.pl, ul. Świtezianki 9/24, 31-563 Kraków z dopiskiem: Zwrot

 

7.5. Do przesyłki zawierającej zwracany towar Kupujący zobowiązany jest dołączyć dokumentu zakupu.

 

7.6. Cena uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres. Kupujący ponosi koszty związane z odesłaniem towaru.

 

 

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

 

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: Tylkomuzyka.pl, ul. Świtezianki 9/24, 31-563 Kraków, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: to@tylkomuzyka.pl.

 

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 

Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień

 

Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej

 

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres: Tylkomuzyka.pl, ul. Świtezianki 9/24, 31-563 Kraków lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: to@tylkomuzyka.pl .
8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 miesięcy licząc

 

od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.

 

8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

 

 

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

 

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 

obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 

9.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu wynikające (1) ze zmian ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), (2) a także innych ustaw regulujących warunki świadczenia usług drogą elektroniczną .

 

Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego i Klient nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw lub świadczeń nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

 

9.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://tylkomuzyka.pl/pl/i/Regulamin/2 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Poprzednie wersje Regulaminu są dostępne w zakładce Poprzednie wersje Regulaminu pod adresem http://tylkomuzyka.pl/pl/i/Poprzednie-wersje-Regulaminu/20 .

 

9.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

 

9.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 

9.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2013 roku.


Wersje językowe
Waluty
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl